Regulamin wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym KOZI STOK

 

Regulamin wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym Kozi Stok
Niniejszy regulamin służy zapewnieniu najlepszych warunków wypoczynku i bezpieczeństwa osobom, przebywającym na terenie gospodarstwa KOZI STOK.
Oddając Państwu nasze miejsce, części i dostęp do naszych zwierząt, prosimy o przestrzeganie zasad i warunków, opisanych w regulaminie.

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa reguły świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie gospodarstwa agroturystycznego Kozi Stok.
 2. Wraz z dokonaniem rezerwacji, przedpłat i przyjazdem, Goście akceptują zasady regulaminu.
 3. Akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy najmu na uzgodniony przez strony czas, dla określonej liczby osób na warunkach określonych w regulaminie.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.kozistok.pl oraz w intranecie – wewnętrznej sieci komputerowej, dostępnej na terenie gospodarstwa.

Rezerwacja i opłaty

 1. Rezerwacja może być dokonana na piśmie, drogą elektroniczną lub telefonicznie, po potwierdzeniu przez gospodarzy dostępności miejsc noclegowych w preferowanym przez Gości terminie.
 2. Rezerwacja staje się gwarantowana w momencie zaksięgowania na koncie bankowym właścicieli gospodarstwa wpłaty w wysokości 30% wartości pobytu, w terminie potwierdzonym przez gospodarzy. Wpłata ta powinna być dokonana ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji. Jej brak może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 3. Złożenie rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą początku pobytu oznacza odstąpienie od umowy. Otrzymany wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Goście zobowiązani są do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt (pomniejszonej o wcześniej wpłaconą kwotę) zaraz po przyjeździe do gospodarstwa.
 5. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu przed jego zakończeniem, gospodarstwo nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.
 6. Goście zobowiązani są do zapłaty ustalonej kwoty należności za najem również w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (np. trudności komunikacyjne w dotarciu do gospodarstwa, strajki, powody osobiste Gości) oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób niż ustalono w rezerwacji.
 7. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, właściciele gospodarstwa mają prawo, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od gospodarzy nie będzie mogło być zagwarantowane. W takim wypadku, kwoty wpłacone przez Gości podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Oferta pobytu

 1. Oferta pobytu dotyczy jedynie usług noclegowo-wypoczynkowych.
 2. Zamawianie posiłków, organizowanie spotkań, imprez, wynajem sprzętu turystycznego, udział w pracach ogrodniczych i ze zwierzętami itp. wymagają akceptacji dodatkowych uzgodnień z właścicielami gospodarstwa.

Doba noclegowa

 1. Miejsca noclegowe w gospodarstwie wynajmowane są na doby pobytowe.
 2. Doba rozpoczyna się o 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu. Możliwe są odstępstwa od tej reguły, po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z właścicielami gospodarstwa.

Zasady obowiązujące w gospodarstwie

 1. Na terenie gospodarstwa obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00. Możliwe są odstępstwa od tej reguły, po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z właścicielami gospodarstwa.
 2. We wszystkich pomieszczeniach na terenie gospodarstwa obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych używek.
 3. W całym gospodarstwie obowiązuje całkowity zakaz używania materiałów pirotechnicznych.
 4. Ze względu na drewnianą konstrukcję obiektów, znajdujących się na terenie gospodarstwa – ognisko i ogień otwarty/ świece wolno palić jedynie w wyznaczonych do tego miejscach i po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicielami gospodarstwa. Ognia otwartego nie wolno zostawić bez nadzoru.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pomieszczeniach na terenie gospodarstwa nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stanowić zagrożenie pożarowe.
 6. Goście korzystają z terenu i wszystkich obiektów, ponosząc pełną odpowiedzialność za sposób użytkowania i swoje bezpieczeństwo.
 7. Goście zobowiązani są do korzystania z powierzonego im mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Należy dbać o czystość i porządek i bezpieczeństwo podczas pobytu i pozostawić wynajęte obiekty w należytym porządku z chwilą wyjazdu.
 8. Goście, którzy w sposób rażący naruszają zasady regulaminu, zachowują się agresywnie lub wulgarnie, niszczą mienie obiektu lub mienie Gości bądź pracowników, mogą zostać poproszeni o opuszczenie gospodarstwa, które nie zwraca opłaty za pobyt Gości i obciąża za wyrządzone szkody.
 9. Na terenie domków, apartamentów, Tomerówki oraz SPAdoły obowiązuje korzystanie z obuwia zamiennego.
 10. Goście nie mogą przekazywać ani udostępniać miejsc noclegowych osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę za pobyt.
 11. Sprzęt sportowy i rekreacyjny oferowany przez gospodarzy użytkowany jest przez Gości zgodnie z przeznaczeniem, a Goście ponoszą odpowiedzialność za sposób jego użytkowania i swoje bezpieczeństwo. Przed wypożyczeniem sprzętu, jak i po jego zdaniu, gospodarze wraz z Gośćmi sprawdzają jego stan techniczny. Płatność za najem i kaucja pobierana jest z góry.
 12. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie gospodarstwa pod stałym nadzorem opiekunów.
 13. Goście zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania gospodarzy o ewentualnych awariach, uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.
 14. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod ich opieką, płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez gospodarzy, w związku z naprawieniem powstałej szkody.
 15. W przypadku opuszczania obiektów, znajdujących się na terenie gospodarstwa, należy upewnić się, że wszelkie urządzenia elektryczne są wyłączone, a ujścia wody oraz okna i drzwi zamknięte.
 16. W przypadku zgubienia klucza do obiektu noclegowego, Goście zostają obciążeni opłatą umowną w wysokości 100 zł.
 17. Na terenie gospodarstwa, Gości obowiązuje segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach/workach. Brak segregowania jest możliwy po uzgodnieniu – za dodatkową opłatą 50 PLN.
 18. Właściciele gospodarstwa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości bez nadzoru.
 19. Gospodarze wskazują Gościom miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Parking mieszczący się na terenie gospodarstwa jest bezpłatny, niestrzeżony.
 20. Goście apartamentu w Tomerówce otrzymują 1 kosz z drewnem /koza. Dodatkowe drewno opałowe, gospodarze udostępniają odpłatnie.
 21. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków atmosferycznych, gospodarze zastrzegają sobie prawo do zmiany zakwaterowania Gości tak, aby zapewnić im bezpieczeństwo na czas występowania zjawisk niebezpiecznych.

Zwierzęta

 1. Przyjazd do obiektu ze zwierzętami wymaga wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami gospodarstwa. Zwierzęta, które przyjechały do gospodarstwa wraz z Gośćmi, przez cały pobyt pozostają pod opieką i nadzorem Gości.
 2. Goście maja obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez swoje zwierzęta na terenie całego gospodarstwa.
 3. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez znajdujące się pod ich opieką zwierzęta, płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez gospodarzy, w związku z naprawieniem powstałej szkody.
 4. Dostęp do zwierząt hodowlanych w gospodarstwie może odbywać się wyłącznie pod nadzorem gospodarzy lub osoby do tego wyznaczonej.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego dokarmiania zwierząt hodowlanych w gospodarstwie.

Postanowienia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, dotyczące najmu okazjonalnego.

Serdecznie dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku! W razie potrzeby kontaktu, prosimy o telefon: 500-228-989, mail: kontakt@kozistok.pl
Gospodarze Koziego Stoku